Algemene Voorwaarden

VZW WRAPASMILE

ALGEMENE VOORWAARDEN – VERKOOP OP AFSTAND

ARTIKEL 1. Toepassingsgebied

Door het doorlopen van de bestelprocedure door de klant (Consument) en na ontvangst van de bevestigingsmail, overeenkomstig artikel 4, ontstaat een overeenkomst (Overeenkomst) met VZW WRAPASMILE, met maatschappelijke zetel aan de Lange Nieuwstraat 107 te 9420 Erpe-Mere, BTW BE 0790.866.041 (Verkoper), in welk geval deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, die voorrang hebben op alle andere voorwaarden.

ARTIKEL 2. Catalogus webshop

Alhoewel de Verkoper veel zorg besteedt aan het uitwerken en actualiseren van de webshop (https://www.wrapasmile.be), toont deze onvermijdelijk verschillen in vergelijking met de reële artikelen, in het bijzonder wat betreft kleuren. Een vermelding op de webshop betekent niet noodzakelijk dat het artikel beschikbaar is. De Verkoper wijst alle aansprakelijkheid af ingeval van onjuistheden, fouten of weglatingen in de webshop, behalve bij zware fout, opzet of bedrog.

ARTIKEL 3. Prijs

3.1. De prijzen vermeld op de webshop zijn inclusief BTW, exclusief verzendkosten.

3.2. De verzendkosten worden toegevoegd bij de afrekening van de bestelling in het winkelwagenoverzicht (overeenkomstig artikel 4).

3.3. Voor bestellingen tot 100 EUR, zijn de verzendkosten binnen België forfaitair bepaald, zoals aangegeven op de webshop. Voor bestellingen boven 100 EUR met verzending binnen België, variëren de verzendkosten naargelang het gewicht en het volume van de bestelling. Ze worden aangeduid in het winkelwagenoverzicht.

ARTIEL 4. Bestelprocedure en betaalmethode

4.1. Bestellingen worden gedaan via https://www.wrapasmile.be  en gebeuren volgens de volgende procedure:

  • selectie van de goederen in een virtuele winkelwagen;
  • indien de selectie afgerond is en de Consument besluit om over te gaan tot betaling (via klik op de knop ‘doorgaan naar betalen’ of ‘afrekenen’), verschijnt er een winkelwagenoverzicht met de totaalprijs van de goederen, de leveringsmethoden (afhaling of levering) en de verzendkosten, zodat eventuele foutieve aanrekeningen opgespoord en verbeterd kunnen worden vooraleer de bestelling definitief wordt geplaatst door de Consument;
  • invoeren van de adres- en persoonsgegevens van de Consument;
  • verplichting tot het lezen van de algemene voorwaarden (via een pop-up venster dat automatisch verschijnt) en akkoordverklaring met de algemene voorwaarden door de Consument;
  • selecteren van de gewenste betaalmethode (directe betaling via Mollie, Paypal of overschrijving via de bank) (hetgeen niet kan gebeuren vóór de akkoordverklaring met de algemene voorwaarden);  
  • betaling via de geselecteerde betaalmethode door de Consument;
  • ontvangst van een email van de Verkoper met een overzicht van de bestelling;
  • ontvangst van een bevestigingsmail van de Verkoper, nadat de Verkoper de betaling heeft ontvangen.

 ARTIKEL 5. Leveringstermijnen

Tenzij anders vermeld op de webshop of in de bevestigingsmail, is de leveringstermijn 2 weken. Deze begint te lopen de dag volgend op de dag van ontvangst van de bevestigingsmail. De leveringstermijn kan door de Verkoper verlengd worden met maximaal 2 weken. Hij wordt in ieder geval verlengd met de duur tijdens dewelke uitvoering onmogelijk is wegens overmacht in hoofde van de Verkoper (waaronder o.a. te verstaan de jaarlijkse sluiting van de leveranciers van de Verkoper).

ARTIKEL 6. Levering – Afhaling

6.1. Indien de Consument kiest voor levering door de Verkoper, zal dit gebeuren door een partner-transporteur van de Verkoper en zal de levering gebeuren op de plaats en het tijdstip zoals schriftelijk overeengekomen (na het doorlopen van de bestelprocedure conform artikel 4) tussen de Consument en de partner-transporteur die daartoe initiatief neemt.

6.2. De goederen besteld in eenzelfde winkelwagen zullen in principe in één levering worden geleverd, op de beschikbaarheidsdatum van het geheel van de bestelde goederen. Ingeval van gesplitste verzending, zullen de verzendkosten nooit meer bedragen dan zoals aangeduid in het winkelwagenoverzicht overeenkomstig artikel 4.

ARTIKEL 7. Eigendomsvoorbehoud

De overdracht van de eigendom van de goederen geschiedt pas na volledige betaling van de prijs en eventuele kosten.

ARTIKEL 8. Overdracht van risico

Niettegenstaande artikel 5, wordt het risico op beschadiging of verlies van de goederen overgedragen op de Consument vanaf het moment van afhaling van de goederen door de Consument of diens aangestelde, of vanaf de levering door de Verkoper, of de door hem aangestelde partner-transporteur.

ARTIKEL 9. Herroepingsrecht

9.1. De Consument heeft, overeenkomstig artikel VI.47 Wetboek Economisch Recht, het recht om zonder opgave van redenen de Overeenkomst te herroepen binnen een termijn van 14 kalenderdagen te rekenen van de dag na de fysieke inbezitname van de goederen.

9.2. Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen moet de Consument zijn beslissing per aangetekende brief verzenden aan de Verkoper binnen de in artikel 9.1 bepaalde termijn. Indien het herroepingsrecht uitgeoefend wordt, zal de Consument de goederen teruggeven, in goede staat en in hun originele verpakking, binnen 30 dagen vanaf de verzending van zijn herroepingsbeslissing. De verzendkosten zijn ten laste van de Consument. De Verkoper zal een partner-transporteur belasten met het transport van de goederen. Hij zal alle door de Consument betaalde bedragen, onder aftrek van de verzendkosten, terugstorten binnen de 30 dagen na ontvangst van de goederen door de Verkoper. Voor deze storting zal dezelfde betalingsprocedure worden gevolgd zoals gekozen door de Consument, overeenkomstig artikel 4.1.

ARTIKEL 10. Klachten – garanties

10.1. De Consument inspecteert de goederen op zichtbare gebreken op het moment van de levering en noteert de desgevallende zichtbare gebreken op de leveringsbon. Eveneens zal de Consument zijn opmerkingen met betrekking tot zichtbare gebreken per email aan info@wrapasmile.be meedelen, vergezeld van alle elementen (beschrijving, foto…) die het zichtbaar gebrek bewijzen. Bij het verstrijken van voornoemde termijn, wordt de staat van de goederen beschouwd als aanvaard door de Consument.

ARTIKEL 11. Vertraging in de levering

Wanneer de Verkoper de contractuele leveringstermijn met meer dan 2 weken overschrijdt, moet de Consument de Verkoper bij aangetekend schrijven in gebreke stellen, waarbij deze een uiterste termijn van 15 werkdagen heeft om te leveren. Als de levering niet plaatsvindt binnen de voornoemde termijn, zal de Consument de mogelijkheid hebben om de Overeenkomst te beëindigen. Daarvoor moet hij binnen de 30 dagen volgend op het verstrijken van voornoemde termijn van 15 werkdagen, een aangetekend schrijven richten aan de Verkoper. In dat geval wordt het voorschot dat door de Consument betaald werd binnen de 30 dagen teruggestort. Zonder afbreuk te doen aan het recht van de Consument om een schadevergoeding te vorderen voor de werkelijk geleden schade.

ARTIKEL 12. Overmacht

12.1. Elke partij zal overmacht en maatregelen en/of verplichtingen die voortvloeien uit nieuwe regelgeving kunnen inroepen om alle of een deel van haar verplichtingen (onder meer voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden) op te zeggen, er de uitvoering van te schorsen of te vertragen, zonder opzegging of vergoedingen, zelfs deze die voorafgaandelijk tussen de partijen werden overeengekomen.

12.2. Oorlog, oproer, betogingen, blokkades, staking, lock-out, machinebreuk, brand, explosie, sociale onrust, epidemieën, zware weersomstandigheden, onvoldoende toevoer van energie, brandstoffen, grondstoffen of verbruiksgoederen, onderbrekingen van transportmiddelen, faillissement of insolventie of elke uitzonderlijke gebeurtenis die de vervaardiging, het transport of de verkoop van de goederen ernstig verhindert of belemmert, worden conventioneel beschouwd als gevallen van overmacht, ongeacht of ze zich voordoen bij de Verkoper, zijn onderaannemers of leveranciers.

ARTIKEL 13. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de Verkoper kan enkel weerhouden worden in geval van bedrog, opzet of zware fout in zijn hoofde of in hoofde van zijn aangestelden. Zelfs wanneer de Verkoper tot schadevergoeding gehouden zou zijn, zal deze altijd beperkt zijn tot de directe schade die persoonlijk geleden werd door de Consument. Indirecte schade komt niet voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 14. Privacybeleid

14.1. Overeenkomstig de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, geeft de Consument expliciet toestemming aan de Verkoper om zijn persoonsgegevens te verwerken voor het klantenbeheer, de boekhouding en directe marketing op basis van de Overeenkomst die tussen hen bestaat. Indien de Consument zich hiertegen wenst te verzetten, volstaat het om een brief of e-mail te richten aan de Verkoper, met duidelijke vermelding van zijn naam en volledig adres. 

14.2. De Consument kan op elk moment toegang krijgen tot het bestand dat zijn persoonsgegevens bevat, om er kennis van te nemen of om eventuele correcties aan te brengen.

14.3. Persoonsgegevens worden nooit aan derden meegedeeld.

ARTIKEL 15. Splitsbaarheid

Ingeval dat een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden beschouwd zou worden als ongeldig, nietig of niet toepasbaar, tast dit de geldigheid, wettigheid of tegenstelbaarheid van de andere bepalingen niet aan. In het geval partijen er niet in slagen een nieuw geldig en afdwingbaar beding te onderhandelen, kan de bevoegde rechtbank het ongeldig of niet afdwingbaar beding matigen tot wat wettelijk toelaatbaar is.

ARTIKEL 16. Toepasselijke wet

Het Belgisch recht is toepasselijk op de Overeenkomst.